Voorwaarden


De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Toepasselijkheid
 2. Openingstijden
 3. Geboden, Verboden
 4. Aansprakelijkheid / verzekering
 5. Betalingen
 6. Geschillen
 7. Overgangsbepaling

1. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij v/d Zwaan Caravanstalling, hierna te noemen v/d Zwaan, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, auto of boot) stalt bij v/d Zwaan.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingsovereenkomst tussen van der Zwaan en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.

2. Openingstijden

 • De stalling is alleen geopend:
  • In de periode van 1 oktober tot 1 april dagelijks van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
  • Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op zondag gesloten.
  • In de periode van 1 april tot 1 oktober dagelijks van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zondag gesloten.
 • Voor informatie rond het ophalen van uw stalobject zie de pagina Ophalen op deze site.
 • Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg met v/d Zwaan.
 • Bij wijzigingen van het gestalde object worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • In geval van verhindering wordt u verzocht 12 uur van tevoren bericht te geven. Als u zich niet aan deze afspraak kunt houden zijn wij genoodzaakt € 25,00 in rekening te brengen.

3. Geboden, Verboden

 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. V/d Zwaan zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel. V/d Zwaan houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste twee dagen van tevoren te melden aan v/d Zwaan. Met vermelding van uw naam en cliëntnummer.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van v/d Zwaan het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto’s waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, auto of boot te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
 • Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
 • Indien u tussentijds iets uit het object wilt ophalen / opmeten (en dergelijke) brengen wij daarvoor €20 excl. BTW  in rekening.
 • Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
 • Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.

4. Aansprakelijkheid / Verzekering

 • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • V/d Zwaan is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van v/d Zwaan of personen in dienst van v/d Zwaan, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

5. Betalingen

 • Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaar huur door v/d Zwaan te zijn ontvangen.
 • Indien het overeengekomen stallingsjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan is de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
 • V/d Zwaan heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft v/d Zwaan zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door v/d Zwaan op de huurder verhaald worden.
 • V/d Zwaan heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingsvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie.

6. Geschillen

 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

7. Overgangsbepaling

 • Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2000. Diegenen die reeds eerder huurder waren van v/d Zwaan, hebben voor aanvang van een stallingsjaar per 1 januari 2000 een exemplaar van deze voorwaarden ontvangen.
 • Deze voorwaarden zullen ook op hen van toepassing zijn, tenzij zij voor 15 januari 2000 aan v/d Zwaan schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij deze voorwaarden niet wensen te accepteren. Zij zullen dan in onderling overleg trachten een oplossing te